Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu obejmuje część sportową w charakterze testów oraz dydaktyczną. Pod uwagę brane są:

 •  wyniki egzaminów pisemnych kończących daną szkołę,
 •  oceny na świadectwie i osiągnięcia edukacyjno – sportowe,
 •  stan zdrowia.

ZOBACZ PONIŻEJ PODSTAWOWE ZASADY REKRUTACJI

PROFILE:

 • PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
 • PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
 • PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
 • PŁYWANIE
 • BOKS OLIMPIJSKI

Rekrutacja jest bardzo łatwa. Wystarczy:

 •  przynieść do nas lub wysłać pocztą tradycyjną podanie wypełnione i podpisane przez kandydata i jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu pisemnego.
 • można także skorzystać z opcji Rekrutacja on-line – PRZEJDŹ

SEKRETARIAT CZYNNY JEST PON. – PIĄT. W GODZ. 8.00 – 14.00

ADRES DO WYSYŁKI:
Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato
ul. Ks. Piotra Skargi 4
39 – 300 Mielec
tel. SP (17) 227-64-63,   LO (17) 780-57-09

WYMAGANE DOKUMENTY:

 •  podanie o przyjęcie do wybranej szkoły (podstawowej/liceum),
 •  świadectwo ukończenia danej szkoły (podstawowej),
 •  wynik egzaminu pisemnego, kończącego daną szkołę,
 •  orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu,
 •  pesel,
 •  3 zdjęcia.

 EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

Każdy z kandydatów, który złoży podanie do danego typu szkoły zostanie zaproszony na testy sprawnościowe. Informację kiedy zostaną one przeprowadzone, kandydat znajdzie na naszej stronie.

Wyniki testów układa się w ranking kandydatów, na podstawie którego określa się predyspozycje egzaminowanych pod kątem dalszego szkolenia sportowego. 

Egzamin będzie obejmował:

1. Egzamin sprawności ogólnej.

2. Egzamin sprawności specjalnej.

3. Rozmowę  kwalifikacyjną z kandydatem i rodzicami.

O przyjęciu  kandydata do decyduje: 

 •  wyniki klasyfikacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 •  liczba uzyskanych punktów podczas egzaminu kompetencji ze szkoły podstawowej oraz ocena zachowania ucznia;
 •  wynik ze sprawdzianów sprawności ogólnej i specjalnej,
 •  zaświadczenie o stanie zdrowia z poradni sportowo – lekarskiej (uczeń musi uzyskać zgodę od lekarza na wyczynowe uprawianie sportu);

Dodatkowe punkty przyznawane są za:

 •  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty (tytuł laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego),
 • zdobycie tytułu Mistrzostwa Polski,
 •  tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego,
 •  powołanie do Kadry Narodowej Juniorów,
 •  inne ważne osiągnięcia sportowe.

Zakwalifikowani  kandydaci do Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu przejdą specjalistyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Sportowej w Mielcu. Podczas wizyty u lekarza zawodnik obowiązkowo będzie  musiał  posiadać:

 •  skierowanie od lekarza rodzinnego o treści:  skierowanie do Poradni Medycyny Sportu celem kwalifikacji do uprawiania piłki nożnej,
 •  swój PESEL,
 •  wyniki badań morfologii krwi, OB i moczu.

Więcej informacji o naborze do poszczególnych szkół SMS Mielec można uzyskać od trenerów:

 •  Piłkarskie Przedszkole  i Szkoła Podstawowa (piłka nożna chłopców) – Rafał Ćwięka, kontakt: 691 380 795,
 •  Liceum (piłka nożna chłopców) – Krzysztof Łętocha , kontakt: 516 688 154
 •  Liceum (piłka siatkowa dziewcząt) – Barbara Pikusa , kontakt: 721 328 642
 •  Liceum ( boks olimpijski ) – Jarosław Nieć 606 458 416

Lista przyjętych sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną jest wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Do trzech dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych, każdy kandydat winien potwierdzić w sekretariacie wolę uczęszczania do szkoły.